Condicions i termes d'utilització

Mitjançant el present text s’informa a tots els usuaris d’aquesta web de les condicions generals que regeixen per a la seva utilització i consulta. Aquestes suposen per part dels usuaris l’acceptació plena de les condicions exposades en aquest document. El visitant es compromet a utilitzar aquesta web i els serveis que s’ofereixen de conformitat amb la Llei, aquestes condicions generals, així com la moral i les bones costums generalment acceptades i l’ordre públic. L’usuari s’obliga a indemnitzar a ALUMINIOS COEL, SCP per qualsevol dany o perjudici que pugui ocasionar per l’ús de d’aquesta web, infringint la legalitat vigent.

També s’informa en aquest document de les condicions particulars que regeixen per a la contractació de determinats serveis que s’ofereixen en aquesta web.

ALUMINIOS COEL, SCP es reserva el dret de modificar les condicions legals que s’exposen en aquest document sense previ avís.

Aquesta web i el seu contingut és propietat de ALUMINIOS COEL, SCP, empresa editora i propietària de la mateixa. Amb excepció d’autorització prèvia i per escrit es prohibeix qualsevol transmissió, cessió, venda, lloguer i/o exposició pública d’aquesta web o de qualsevol part de la mateixa.

ALUMINIOS COEL, SCP es reserva el dret de modificar el contingut de la web sense previ avís i sense cap tipus de limitació.

L’empresa declina qualsevol responsabilitat pels eventuals danys i perjudicis que es puguin ocasionar per la manca de disponibilitat i/o continuïtat d’aquesta web i dels serveis que s’ofereixen.

Les persones, entitats o empreses que enviïn qualsevol tipus d’informació a ALUMINIOS COEL, SCP es comprometen a que la mateixa sigui veraç i que no vulneri qualsevol dret a tercer ni la legalitat vigent. Si vostè creu que qualsevol contingut i/o informació d’aquesta web vulnera un dret legítim o legalitat vigent no dubti en contactar amb nosaltres.

Les condicions generals exposades en aquest document en regeixen per la Llei espanyola i catalana.